f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
541 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติทาสีหลักนำทางในสายทางควบคุมของหมวดฯ กุดบาก 27/03/2562 6,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
542 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ R.C. DITCH TYPE "A" ในทางหลวงหมายเลข 2094 จำนวน 60.00 เมตร 25/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
543 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 25/03/2562 5,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
544 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/03/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
545 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน โดยก่อสร้างทางเท้าหน้าหน้าโรงเรียน ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2562 484,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
546 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 22/03/2562 5,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
547 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/03/2562 7,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
548 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ R.C.DITCH TYPE "A" ในทางหลวงหมายเลข 2091 CS.0102 ตอน โคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.49+774-กม.49+834.80 ด้านขวาทาง จำนวน 60.80 เมตร 21/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
549 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ในทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ช่วงระหว่าง กม.5+000-กม.5+700 จำนวน 3 ชุด 21/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
550 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 21/03/2562 385,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
551 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/03/2562 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
552 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 227 CS.0302 ตอน วาริชภูมิ - พังโคน ระหว่าง กม.160+367 - กม.160+427.80 RT. จำนวน 60.80 เมตร 19/03/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
553 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานผลิตป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ระหว่าง กม.5+000-กม.5+700 19/03/2562 98,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
554 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอนควบคุม 0100 ตอน วานรนิวาส-บ้านเซือม ระหว่าง กม.2+500-กม.4+120 ด้านซ้ายทาง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 04/04/2562 1,997,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
555 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 18/03/2562 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 541 ถึง 555 จาก 631 รายการ