f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 02/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/03/2564 71,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 25/03/2564 8,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ที่กม.36+570 24/03/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี ที่กม.7+200 19/03/2564 10,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT. ที่กม.76+525 RT. , ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 RT., ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT., ที่กม.76+525 RT., ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 LT. 18/03/2564 43,185.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,025 ลิตร เพื่อใช้งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาระกิจของกรมทาหลวง 24/03/2564 56,315.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 15/03/2564 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติรหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094,0102 กม.37+069 เครื่องพิมพ์หมายเลข 7440-002-11435-61 และหน่วยงานพัสดุและสัญญา 12/03/2564 20,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/03/2564 269,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 05/03/2564 80,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในความควบคุมของหมวดฯกุดบาก 03/03/2564 19,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A.4 จำนวน 200 รีม เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 02/03/2564 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานอำนวยความสะดวกแและปลอดภัยในสายทางควบคุมของหมวดฯพังโคน 01/03/2564 13,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ที่ กม.136+020 01/03/2564 8,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 786 รายการ