f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/08/2563 80,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 06/08/2563 1,038,547.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 227 บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ที่ กม.143+585 ด้านซ้ายทาง 04/08/2563 9,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดทางหลวงวานรนิวาส,หมวดทางหลวงอากาศอำนวย,หมวดทางหลวงกุดบาก 03/08/2563 13,176.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟและปรับปรุงบริเวณทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.113+500 - กม.115.250 03/08/2563 15,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+845 บริเวณเกาะกลาง 30/07/2563 43,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/07/2563 60,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 45,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+213 24/07/2563 51,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ที่ กม.76+540 23/07/2563 36,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 23/07/2563 5,888.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับถังดับเพลิงบริเวณแขวงฯ และหมวดฯ 20/07/2563 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตควบคุมแขวงฯ 20/07/2563 27,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/07/2563 79,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 576 รายการ