f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6025-91-4 17/05/2567 18,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6098-09-6 17/05/2567 11,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-0864-18-8 17/05/2567 5,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 25-6817-05-8 17/05/2567 8,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ กม.122+800-กม.122+810 21/05/2567 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 21/05/2567 242,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานสารบรรณ 17/05/2567 13,938.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานพัสดุและสัญญา 16/05/2567 6,558.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 16/05/2567 18,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 24,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงภายในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 254,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 22,222,2094,2218 และ 2342 15/05/2567 86,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 22,2091,2280,222,2308 และ 227 15/05/2567 128,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 14/05/2567 126,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,771 รายการ