f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
601 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน 18/01/2562 5,412.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
602 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 16/01/2562 79,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
603 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ทางหลวงหมายเลข 22 CS.0301 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ที่ กม.77+068 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2562 35,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
604 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ กุดบาก 15/01/2562 10,984.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
605 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 57,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
606 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+000 14/01/2562 10,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
607 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 222, 2091 และ 2307 14/01/2562 99,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
608 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 11/01/2562 44,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
609 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 99,933.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
610 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 99,981.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
611 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (1,168 ต้น) 06/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
612 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร (เขียว,เหลือง,แดง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เนื่องจากไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวง ๒๒๒ กม.๒๗+๙๗๘.๔๐ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงเห็นสมควรจ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 10/01/2562 46,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
613 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2094, 2308 และ 2355 07/01/2562 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
614 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 07/01/2562 5,292.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
615 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,168 ต้น) 24/01/2562 4,350,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 601 ถึง 615 จาก 631 รายการ