f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดบาก แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ภายในบริเวณหมวดทางหลวงกุดบาก ทางหลวง 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ที่ กม.22+607 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 E 06021/พ.5.1/35/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงอากาศอำนวย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร ภายในบริเวณหมวดทางหลวงอากาศอำนวย ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ที่ กม.37+069 ด้านซ้ายทาง ปริมาณ 1 หลัง 07/04/2563 E 06021/พ.5.1/34/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงวานรนิวาส แขวงทางหลวงสกลนครที่2(สว่างแดนดิน)จ.สกลนคร ภายในบริเวณหมวดทางหลวงวานรนิวาส ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ที่ กม.29+745 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 E 06021/พ.5.1/33/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ภายในบริเวณหมวดทางหลวงอากาศอำนวย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ที่ กม.37+069 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06021/พ.5.1/32/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ภายในบริเวณหมวดทางหลวงวานรนิวาส แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ที่ กม.29+745 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E 06021/พ.5.1/31/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.2+100 - กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 01/04/2563 E 06021/พ.5.1/30/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ตอน 3 ระหว่าง กม.36+455-กม.52+465 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 4,656.00 SQ.M. 27/03/2563 E 06021/พ.5.1/29/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ตอน 2 ระหว่าง กม.12+525-กม.36+455 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,614.00 SQ.M. 27/03/2563 E 06021/พ.5.1/28/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.4+250-กม.14+435 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,856.00 SQ.M. 27/03/2563 E 06021/พ.5.1/27/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.39+090-กม.61+675 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,904.00 SQ.M. 27/03/2563 E 06021/พ.5.1/26/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.10+700-กม.35+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,768.00 SQ.M. 27/03/2563 E 06021/พ.5.1/25/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+450 - กม.13+007 LT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 25/03/2563 E 06021/พ.5.1/24/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.6+500 - กม.15+390 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,881.00 SQ.M.) 25/03/2563 E 06021/พ.5.1/23/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 1 ระหว่าง กม.131+275 - กม.137+930 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,012.00 SQ.M.) 25/03/2563 E 06021/พ.5.1/22/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.35+600-กม.42+110 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2308 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านขาม-บ้านเซือม ระหว่าง กม.7+700-กม.12+800(เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 23/03/2563 E 06021/พ.5.1/21/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ