f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร ภายในบริเวณแขวงทางหลวงสกลนครท่่ี่ 2 (สว่างแดนดิน) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ที่ กม.79+209 ปริมาณงาน 1 หลัง 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/17/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
107 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนการ์ด cpu ตู้ไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน กม.137+742 ได้ชำรุดและซ่อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง จึงเห็นสมควรจ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร 26/11/2563 642/64/47 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในความควบคุมของแขวงฯ 26/11/2563 642/45/64/46 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 26/11/2563 642/60/64/45 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
110 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ หน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ 26/11/2563 642/70/64/44 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
111 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ 26/11/2563 642/85/64/43 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน ทล.2094 ที่ กม.1+094 - กม.1+470 (ด้ายซ้ายทาง) 25/11/2563 642/45/64/41 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติทาสีขอบทางเท้าและทาสีสะพานในสายทางควบคุมของหมวดฯ 25/11/2563 642/60/64/40 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
114 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 25/11/2563 642/35/64/39 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
115 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเซือม - โคกสะอาด ระหว่าง กม.4+680 - กม.7+563 ระยะทางดำเนินการ 2.883 กม. ปริมาณงาน 25,947 ตร.ม. 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/16/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
116 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.35+000 - กม.37+855 (สะพาน 2 แห่ง รวมยาว 40 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.855 กม. ปริมาณงาน 25,995 ตร.ม. 23/12/2563 E 06021/พ.5.1/15/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
117 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ระหว่าง กม.45+830 - กม.48+892 (สะพาน 1 แห่ง ยาว 21 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 3.062 กม. ปริมาณงาน 27,630 ตร.ม. 23/12/2563 E 06021/พ.5.1/14/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
118 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.16+790 - กม.17+000 และ กม.22+845 - กม.25+060 (มีสะพาน ๑ แห่ง ยาว 30 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.425 กม. ปริมาณงาน 21,825 ตร.ม. 23/12/2563 E 06021/พ.5.1/13/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
119 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 25/11/2563 642/85/64/38 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.104+840 24/11/2563 642/60/64/37 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 776 รายการ