f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/03/2564 642/60/64/135 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 25/03/2564 642/85/64/134 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ที่กม.36+570 24/03/2564 642/60/64/129 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี ที่กม.7+200 19/03/2564 642/60/64/128 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT. ที่กม.76+525 RT. , ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 RT., ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT., ที่กม.76+525 RT., ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 LT. 18/03/2564 642/45/64/127 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,025 ลิตร เพื่อใช้งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาระกิจของกรมทาหลวง 24/03/2564 642/35/64/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 15/03/2564 642/60/64/125 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติรหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094,0102 กม.37+069 เครื่องพิมพ์หมายเลข 7440-002-11435-61 และหน่วยงานพัสดุและสัญญา 12/03/2564 642/85/64/123 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/03/2564 642/60/64/122 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 05/03/2564 642/35/64/121 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในความควบคุมของหมวดฯกุดบาก 03/03/2564 642/60/64/119 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A.4 จำนวน 200 รีม เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 02/03/2564 642/85/64/118 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานอำนวยความสะดวกแและปลอดภัยในสายทางควบคุมของหมวดฯพังโคน 01/03/2564 642/60/64/117 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ที่ กม.136+020 01/03/2564 642/60/64/116 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 24/02/2564 642/35/64/115 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 757 รายการ