f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.144+242 - กม.144+907 LT. และ กม.148+050 - กม.148+715 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 14/12/2564 สทล.3ขท.สน.ที่2(สว่างแดนดิน)/ผ./180/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน โดยการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.127+750 ผลผลิต 1 แห่ง 23/12/2564 คค06021/พ.5.1/236/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.142+559 - กม.143+247 RT. และ กม.143+600 - กม.143+747 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 สทล.3ขท.สน.ที่2(สว่างแดนดิน).1/พ.5.1/201 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+345 - กม.76+735 ระยะทางดำเนินการ 0.390 กม. ปริมาณงาน 7,560 ตร.ม. 22/12/2564 คค06021/พ.5.1/198 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+278 - กม.1+395 ระยะทางดำเนินการ 1.117 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 คค06119/พ.5.1/434/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.29+122 - กม.31+395 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 82 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.273 กม. ปริมาณงาน 18,943 ตร.ม. 22/12/2564 คค06021/พ.5.1/195 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.17+208 - กม.18+165, กม.54+288 - กม.55+975 และ กม.63+000 - กม.63+644 (มีสะพาน ๒ แห่ง รวมยาว 135 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 3.288 กม. ปริมาณงาน 27,892 22/12/2564 คค06119/พ.5.1/437/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 สทล.3ขท.สน.ที่ 2(สว่างแดนดิน).1/พ.5.1/186 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.23+105 - กม.23+703 และ กม.26+998 - กม.28+109 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 24 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 1.709 กม. ปริมาณงาน 16,731 ตร.ม. 15/12/2564 คค06119/พ.5.1/419/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2308 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม ระหว่าง กม.10+595 - กม. 10+885 และ กม.13+270 - กม.15+560 (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 64 เมตร) ปริมาณงาน 19,944 ตร.ม. 15/12/2564 สทล.3ขท.สน.ที่ 2(สว่างแดนดิน).1/พ.5.1/174 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.7+775 - กม.11+205 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 16 เมตร) ปริมาณงาน 31,443 ตร.ม. 15/12/2564 คค06119/พ.5.1/409/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2308 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม ระหว่าง กม.10+595 - กม. 10+885 และ กม.13+270 - กม.15+560 (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 64 เมตร) ปริมาณงาน 19,944 ตร.ม. 15/12/2564 สทล.3ขท.สน.ที่ 2(สว่างแดนดิน).1/พ.5.1/174 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอนควบคุม 0100 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.11+025 - กม.14+575 ปริมาณงาน 32,055 ตร.ม. 15/12/2564 คค06119/พ.5.1/412/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2185 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเซือม - โคกสะอาด ระหว่าง กม.1+295 - กม.4+680 ระยะทางดำเนินการ 3.385 กม. ปริมาณงาน 30,465 ตร.ม. 15/12/2564 คค06119/พ.5.1/416/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.8+000 - กม.12+140 ระยะทางดำเนินการ 4.140 กม. ปริมาณงาน 31,245.00 ตร.ม. 08/12/2564 E 06021/พ.5.1/5/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 42 รายการ