f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ทล.22
ลงวันที่ 05/04/2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิชาญ ผิวดำ ผอ.ขท.สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) นายวาทิต กิจเธาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายวิศวกรรม และนางไพรวรรณ เทือกกอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)ได้ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ “โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชน   เพื่อคนทุกกลุ่มทางหลวงหมายเลข  22  ตอน  สว่างแดนดิน - สูงเนิน  ระหว่าง ระหว่าง กม.119+465 - กม.120+700 RT., กม.123+515 - กม.125+050 RT. และกม.133+405 - กม.134+835 RT.ในเขตพื้นที่ ตำบลพรรณนา - ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี นายดิเรก จันทร์มาลา ปลัดอาวุโสอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายรวิภัทร บุ้งทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว  ณ  ศาลาประชาคม บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพอกน้อย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


'