f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ทล.2379
ลงวันที่ 03/04/2567

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวิชาญ  ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) มอบหมายให้นายวาทิต  กิจเธาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายวิศวกรรม และนางไพรวรรณ  เทือกกอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายบริหาร นายมนตรี  อินธุโสภณ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2  (สว่างแดนดิน) ฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)ได้ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ “โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอน  เจริญศิลป์ - กุดนาขาม ระหว่าง กม.2+000  - กม.4+336  ระยะทางดำเนินการ 2.336 กม.ในเขตพื้นที่ บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีร้อยโท พลพิลา  หันจางสิทธิ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายรวิภัทร  บุ้งทอง  นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว ณ หอประชุมศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร


'