f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
การมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ทล.2094
ลงวันที่ 02/04/2567

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. 

นายวิชาญ  ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) มอบหมายให้นายวาทิต  กิจเธาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายปฏิบัติการ และนางไพรวรรณ  เทือกกอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)ได้ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โครงการ “โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวง  ผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม  ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน พรรณนานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง  กม.0+599 - กม.0+890 และกม.1+350 - กม.2+180  ระยะทางดำเนินการ 1.121 กม.ในเขตพื้นที่ บ้านหนองอ้อ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายดิเรก จันทร์มาลา ปลัดอาวุโส เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนายเสถียร  สายสมบัติ หัวหน้าหมวดทางหลวงพังโคน เป็นวิทยากรนำเสนอรายละเอียดรูปแบบของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว ณ  ศาลาประชาคม บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 13 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


'