f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 14/01/2564 642/60/64/84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบเขตควบคุมแขวงฯ 13/01/2564 642/45/64/83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติตีเส้นทางคนข้าม,เส้นหยุดรถทางม้าลาย,เส้นหยุดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ที่ลบเลือน ทล.22 และ ทล.2091 13/01/2564 642/60/64/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
64 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานสารบรรณ 12/01/2564 642/85/64/81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
65 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/01/2564 642/60/64/80 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.22 CS.0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน กม.75+000 - กม.76+000 ด้านซ้ายทาง-ขวาทาง ทล.222,2091, ทล.2307 12/01/2564 642/45/64/79 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
67 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร น้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 08/01/2564 642/35/64/78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมผลิตและติดตั้งป้าย ทล.2218,2280,2355,2094 และ ทล.2185 08/01/2564 642/60/64/77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติบำรุงรักษาสายทางในความควบคุมของหมวดฯ พังโคน 08/01/2564 642/60/64/76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
70 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ 08/01/2564 642/70/64/75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติบำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบของหมวดฯ พังโคน 08/01/2564 642/60/64/74 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
72 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/01/2564 642/60/64/73 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติจัดทำโครงป้ายแนะนำทางเลี่ยงเมืองนครพนม 05/01/2564 642/60/64/72 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 28/12/2563 642/45/64/69 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
75 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานติดป้ายป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 28/12/2563 642/64/68 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 776 รายการ