f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงานหมวดฯกุดบาก 08/04/2564 642/40/64/140 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานประดับหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 07/04/2564 642/40/64/139 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยสถานที่ฯ, ใช้ซ่อมบ้านพัก ผอ.ขท.สกลนครที่ 2 , บ้านพักหัวหน้าสารบรรณ และบ้านพักรับรอง 07/04/2564 642/60/64/138 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
19 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,975 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 07/04/2564 642/35/64/136 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/03/2564 642/60/64/135 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
21 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 25/03/2564 642/85/64/134 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ที่กม.36+570 24/03/2564 642/60/64/129 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี ที่กม.7+200 19/03/2564 642/60/64/128 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT. ที่กม.76+525 RT. , ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 RT., ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.69+010 RT., ที่กม.76+525 RT., ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่กม.0+237 LT. 18/03/2564 642/45/64/127 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
25 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,025 ลิตร เพื่อใช้งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาระกิจของกรมทาหลวง 24/03/2564 642/35/64/130 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 15/03/2564 642/60/64/125 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
27 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติรหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094,0102 กม.37+069 เครื่องพิมพ์หมายเลข 7440-002-11435-61 และหน่วยงานพัสดุและสัญญา 12/03/2564 642/85/64/123 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
28 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/03/2564 642/60/64/122 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
29 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 05/03/2564 642/35/64/121 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในความควบคุมของหมวดฯกุดบาก 03/03/2564 642/60/64/119 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 776 รายการ